ضوابط و قوانین ساتبا

روش اجرایی جابجایی و واگذاري نیروگاه انشعابی

1 -هدف:
هدف از تدوین این روش اجرایی ایجاد رویه ای برای تعیین تکلیف موارد جابجایی و یا واگذاری نیروگاههای مختص انشعاب دارای ”قرارداد“ با “ساتبا “ می باشد.


2 -دامنه کاربرد:
دامنه کاربرد این روش اجرایی نیروگاههاي مختص انشعاب داراي ”قرارداد“ با “ساتبا“ میباشد.


3 -اختیار تغییر روش اجرایی:
اختیار تغییر این روش اجرایی بر عهده ”ساتبا“ می باشد.


4 -مسئولیت اجرا:
مسئولیت اجرا این روش اجرایی با دفتر مدیریت طرحهای مشارکت بخش غیردولتی ”ساتبا“ می باشد که حسب مورد از طریق شرکتهای توزیع نیروی برق استانی انجام خواهد شد. این امر مانع نظارت مستقیم دفتر مدیریت طرحهای مشارکت بخش غیردولتی ”ساتبا“ در مواقع لزوم نخواهد بود.


5 -مسئولیت نظارت:
مسئولیت نظارت این روش اجرایی با دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه ”ساتبا“ میباشد.


6 -تعاریف:

  • “ساتبا“: سازمان انرژيهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق.
  • “ساختگاه“: محل نصب “نیروگاه“.
  • ”قرارداد“: قرارداد خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر و پاک.
  • “مالک نیروگاه“: شخصی که ”قرارداد“ خرید تضمینی را با “ساتبا“ امضا نموده است. درصورت فوت یا حجر وي یا ورشکستگی، قائم مقام قانونی ایشان و درصورت مصادره نیروگاه، مالک جدید با هر عنوان یا هر دلیل قانونی، ”مالک نیروگاه“ خواهد بود.
  • “نیروگاه“: نیروگاههای مختص انشعاب که مطابق روش های اجرایی موجود و احراز شرایط لازم، به اندازه ظرفیتی برابر انشعاب برق موجود یا ضریبی از آن می توانند احداث شوند.

7 -مستندات :

مستندات این روش اجرایی مصوبه شماره 100/30/14273/95 مورخ 19/2/95 و شماره
.میباشد 1399/03/27 مورخ 99/16883/20/100 شماره و 98/7/20 مورخ 98/33560/20/100

8 موارد مختلف جابجایی یا واگذاري و روش کار:


8-1 – جابجایی “نیروگاه“ و تغییر شماره انشعاب بدون تغییر در مالکیت “نیروگاه“

در صورتی که ”مالک نیروگاه“ به هر دلیلی قصد جابجایی “نیروگاه“ به ”ساختگاه“ دیگری را داشته باشد که آن ”ساختگاه“ و انشعاب آن متعلق به وی است، مشروط بر آنکه ”ساختگاه“ و انشعاب جدید تمامی شرایط مربوط به احداث “نیروگاه“ را از شرکت توزیع مربوطه احراز نماید، فرایند جابجایی با نظارت شرکت توزیع مربوطه و بدون تغییر در تجهیزات اصلی اولیه نصب شده (پنل و اینورتر) انجام می پذیرد. در صورت عدم تغییر شرکت توزیع، ”قرارداد“ نیز با صدور الحاقیه ای در خصوص اصلاح محل ”ساختگاه“، شماره انشعاب و سایر موارد مرتبط ادامه می یابد.در صورت تغییر شرکت توزیع با درخواست ”مالک نیروگاه“، ”قرارداد“ به شرکت توزیع جدید منتقل می گردد و شرکت توزیع مذکور در خصوص اصلاح نام شرکت توزیع، محل ”ساختگاه“، شماره انشعاب و سایر موارد مرتبط الحاقیه اي به ”قرارداد“ منضم می نماید.


8-2 – واگذاری نیروگاه بدون جابجایی و تغییر شماره انشعاب
در مواردی که “نیروگاه“ به تبع ملک به شخص دیگری واگذار شود، در این صورت لازم است فروشنده ملک در بازه زمانی اعلام شده در ”قرارداد“ نسبت به اعلام و ارائه مستندات واگذاری ملک و تجهیزات“نیروگاه“ به شرکت توزیع اقدام نماید و مالک جدید می باید فوراً با ارائه بنچاق (سند رسمی انتقال ملک)، و در شهرک های صنعتی با ارائه دفترچه انتقال مالکیت، نسبت به درخواست صدور الحاقیه به ”قرارداد“ با قید نام ”مالک نیروگاه“ جدید و شماره حساب (به منظور واریز بهای برق خریداری شده) به شرکت توزیع اقدام نماید.

9- سایر موارد:

  • تمامی هزینه هاي جانبی انتقال و جابجایی و همچنین اتصال به شبکه مربوط به احداث “نیروگاه“ در ”ساختگاه“ جدید بر عهده ”مالک نیروگاه“ میباشد.
  • هرگونه خسارت اعم از جانی و مالی در حین انتقال برعهده ”مالک نیروگاه“ بوده و ”ساتبا“ و شرکت توزیع هیچگونه مسئولیتی ندارند.
  • در کلیه موارد و حالتهاي مختلف جابجایی، نرخ پایه خرید تضمینی برق، مدت ”قرارداد“ و تاریخ شروع بهره برداري در الحاقیه ها تغییر نمییابد.
  • هرگونه اختلاف احتمالی مابین فروشنده ملک و خریدار بوجود آید، ارتباطی به شرکت توزیع نیروي برق و سازمان ساتبا نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *