ضوابط و قوانین ساتبا

روش اجرایی مشارکت در احداث نیروگاه انشعابی

1 -هدف :
هدف از تدوین این روش اجرایی ارائه راهکارهایی جهت تسهیل سرمایه گذاري در احداث نیروگاههاي مختص انشعاب میباشد.
2 -دامنه کاربرد :
دامنه کاربرد این روش اجرایی نیروگاههاي مختص انشعاب میباشد.
3 -اختیار تغییر روش اجرایی:
اختیار تغییر این روش اجرایی بر عهده ”ساتبا“ میباشد.

4 -مسئولیت اجرا :
مسئولیت اجرا این روش اجرایی با دفتر مدیریت طرحهاي مشارکت بخش غیردولتی ”ساتبا“ میباشد که حسب مورد از طریق شرکتهاي توزیع نیروي برق استانی انجام خواهد شد. این امر مانع نظارت مستقیم دفتر مدیریت طرحهاي مشارکت بخش غیردولتی ”ساتبا“ در مواقع لزوم نخواهد بود.
5 -مسئولیت نظارت:
مسئولیت نظارت این روش اجرایی با دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه ”ساتبا“ می باشد.

6 -تعاریف:

  • ”ساتبا“: سازمان انرژيهاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق.
  • ”ساختگاه“: محل نصب ”نیروگاه“
  • ”سرمایه گذار“: شخص (حقیقی یا حقوقی) که با مشارکت دیگران اقدام به سرمایه گذاري جهت ساخت ”نیروگاه“ می نماید.
  • ”قرارداد“: قرارداد خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر و پاك.
  • ”مالک ساختگاه“: شخصی که مالک ملک ”ساختگاه“ و انشعاب میباشد. درصورت فوت یا حجر وي یا ورشکستگی، قائم مقام قانونی ایشان و درصورت مصادره “نیروگاه“، مالک جدید با هر عنوان یا هردلیل قانونی، ”مالک ساختگاه“ خواهد بود.
  • “فروشنده“: شخصی که ”قرارداد“ خرید تضمینی را امضا نموده است. درصورت فوت یا حجر وي یا ورشکستگی، قائم مقام قانونی ایشان ”فروشنده“ خواهد بود.
  • “نیروگاه“: همان نیروگاههاي مختص انشعاب که مطابق روشهاي اجرایی موجود و احراز شرایط لازم، به اندازه ظرفیتی برابر انشعاب برق موجود یا ضریبی از آن می توانند احداث شوند.

7 -مستندات: مربوط به مصوبه وزیر در خصوص قیمتهاست .

8 -روشهاي مشارکت:

در شرایطی که “سرمایه گذار“، ”ساختگاه“ “نیروگاه“ را در ملک غیر انتخاب می نماید، ”مالک ساختگاه“ و “سرمایه گذار“ مطابق یکی از روش هاي ذیل با هم مشارکت نموده و قرارداد مشارکت نیز بعنوان یکی از مستندات مورد نیاز، ضمیمه ”قرارداد“ میگردد.


8 -1 – مشارکت مدنی:


8-1 -1 -در این روش می بایست قرارداد مشارکت مدنی فیمابین ”مالک ساختگاه“ و “سرمایه گذار“ در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم، منعقد و نسخه اي از آن به شرکت توزیع نیروي برق ارائه شود.
در قرارداد مشارکت مدنی می باید شرایط مشارکت من جمله رهبر مشارکت، مدت مشارکت و درصد سهم الشرکه طرفین از درآمد “نیروگاه“ بصورت شفاف مشخص گردد. در این حالت ”قرارداد“ با رهبر مشارکت به عنوان ”فروشنده“ منعقد و وي پس از دریافت بهاي برق تزریق شده به شبکه، مسئول پرداخت سهم شریک یا شرکاي خود خواهد بود.


8-1 -2 -در صورتی که ”مالک ساختگاه“ قصد فروش ملک و انشعاب را به دیگري داشته باشد، می بایست خریدار را از قرارداد مشارکت مدنی مطلع نماید.


8 -2 -قرارداد ساخت، بهره برداري و واگذاري(BOT) :


8-2 -1 – در این روش می بایست قرارداد ساخت، بهره برداري و واگذاري ( BOT ) فیمابین ”مالک ساختگاه“ و “سرمایه گذار“ در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم، منعقد و نسخه اي از آن به شرکت توزیع نیروي برق ارائه شود. در قرارداد BOT می باید دوره احداث و بهره برداري توسط “سرمایه گذار“ مشخص و زمان واگذاري ”نیروگاه“ به ”مالک ساختگاه“ معین گردد. در این صورت ”قرارداد“ در ابتدا با ”سرمایه گذار“ به عنوان ”فروشنده“ منعقد شده و پس از واگذاري “نیروگاه“ به“مالک ساختگاه“ (براساس زمان مشخص شده در قرارداد BOT“ ،(قرارداد“ طی الحاقیه اي (بدون تغییر سایر شرایط و تنها با اصلاح نام ” فروشنده”) به ”مالک ساختگاه“ به عنوان ”فروشنده“ منتقل میشود.

8-2 -2 – در صورتی که ”مالک ساختگاه“ قبل از انتقال نیروگاه به خود، قصد فروش ملک و انشعاب را به دیگري داشته باشد، می بایست با ارائه مستندات، ”مالک ساختگاه“ جدید را از وجود قرارداد BOT مربوطه مطلع و در سند رسمی انتقال، این موضوع را تصریح نماید.

چنانچه در سند رسمی انتقال نسبت به قرارداد BOT تعیین تکلیف نشده باشد به تبع انتقال ملک، ”مالک ساختگاه“ جدید قائم مقام ”مالک ساختگاه“ قبلی خواهد شد.

9 -سایر موارد:

9-1 -1 -واگذاري حق انتفاع:

در این روش می بایست براي احداث و بهره برداري از ”نیروگاه“، ”مالک ساختگاه“ حق انتفاع از انشعاب و محل ساختگاه را به “سرمایه گذار“ واگذار نماید. این واگذاري می بایست به صورت رسمی و در سند ملک مربوطه ذکر گردد. در این حالت عقد ”قرارداد“ با “سرمایه گذار“ به عنوان ”فروشنده“ انجام میشود.

9-1-2 -هرگونه اختلاف احتمالی که بین سرمایه گذار و مالک ساختگاه به وجود آید، ارتباطی به شرکت توزیع نیروي برق و سازمان ساتبا نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *