ضوابط و قوانین ساتبا

قرارداد خرید برق از مشترکین (کمتر از 200 کیلووات)

اين قرارداد به شماره ………….. در تاريخ …………………. به همراه ساير مستندات و مدارك پيوست و به استناد مصوبات شماره
شماره نامه تصويب و نيرو وزير 98/07/20 مورخ 98/33560/20/100 شماره و 1400/02/25 مورخ 1400/15224/20/100
153440/ت 52375 ه مورخ 21/11/94 هيات محترم وزيران، موضوع آئين نامه اجرايي ماده 61 قانون اصلاح الگوي مصرف
انرژي كه جزء لاينفك اين قرارداد و حاكم بر آن است و اصلاحات بعدي آنها بين سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهره وري
انرژي برق (ساتبا) به عنوان خريدار برق از يك طرف و خانم/آقاي/ شركت . . . . . . . . به عنوان فروشنده برق با مشخصات
مندرج در جدول شماره 1 كه پيوست اين قرارداد و جزء لاينفك آن است از طرف ديگر، به منظور خريد تضميني برق به شرح
ذيل منعقد ميگردد و شركت توزيع نيروي برق …………………….. به نمايندگي ساتبا امضا مي نمايد.


ماده 1 -موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارت است از خريد تضميني برق تجديد پذير و پاك {خورشيدي/ بادي} از نيروگاههاي مختص انشعاب.


تبصره 1 :حداكثر ظرفيت نامي نيروگاه موضوع اين قرارداد ………….. كيلووات ميباشد، كه با توجه به ظرفيت نامي و استاندارد
تجهيزات مورد استفاده، نزديكترين رقم به ظرفيت فوق قابل قبول ميباشد.

تبصره 2 :اين قرارداد به عنوان پروانه احداث و پس از شروع بهره برداري به عنوان پروانه بهره برداري تلقي ميشود و چنانچه
فروشنده قصد ارائه اين قرارداد به سازمانها، نهادها و واحدهاي دولتي و غيردولتي براي دريافت تسهيلات، تغيير كاربري و
معافيت از حقوق گمركي و دولتي و نظاير آنها را داشته باشد بايد تحقق موضوع قرارداد را به نحو اطمينان آوري براي مرجع
ذيربط اثبات نمايد و ساتبا در اين خصوص مسئوليتي ندارد.


تبصره3 :فروشنده ميتواند پس از بهرهبرداري از نيروگاه، درخواست پروانه بهرهبرداري را به شركت توزيع، ارائه و پروانه بهره-
برداري نيروگاههاي مختص انشعاب را از آن شركت به نمايندگي از طرف ساتبا اخذ نمايد.


تبصره4 :براساس تبصره 2 ماده 2 مصوبه شماره 100/20/15224/1400 مورخ 25/02/1400 سقف ظرفيت نيروگاههاي خورشيدي
موضوع اين قرارداد، 200 كيلو وات مي باشد.

ماده 2 -مبلغ قرارداد

مبناي محاسبه نرخ خريد برق، نرخ پايه خريد تضميني به استناد مصوبه شماره 100/20/15224/1400 مورخ 25/02/1400 وزير نيرو
است كه از تاريخ مبادله قرارداد به ازاي هر كيلووات ساعت……….. ريال مي باشد.


تبصره 1 :نرخ پايه خريد تضميني اين قرارداد براساس ضريب موضوع ماده (3 (آئين نامه اجرايي ماده 61 قانون اصلاح الگوي مصرف
انرژي مصوب هيات محترم وزيران تعديل ميشود.


تبصره 2: بر اساس بند2-3 -مصوبه فوق الذكر براي نيروگاه خورشيدي ، نرخ خريد برق مشمول سه پله كاهشي، در ابتداي سالهاي
هشتم، دوازدهم و شانزدهم قرارداد هر يك به ميزان 60 درصد ميباشد و { براي نيروگاههاي بادي ضريبي مطابق تبصره 2 بند 1
مصوبه 100/30/14273/95 مورخ 19/02/95 وزير نيرو از ابتداي سال يازدهم قرارداد} در نرخ خريد برق اعمال ميگردد.

تبصره 3 :در صورتي كه فروشنده پس از بهره برداري از نيروگاه، مشمول مزاياي دستورالعمل حمايـت از بـومي سـازي فنـاوري
نيروگاههاي تجديدپذير و پاك مصوب وزير نيـرو بشـماره 100/60/26545/97 مـورخ 20/5/1397 باشـد، ضـريب حمايـت از
بومي سازي براساس ضريب تشويق مصوب كارگروه و از زمان تصويب شده توسط كارگروه، مـي توانـد بـه نـرخ پايـه خريـد
تضميني برق از نيروگاه، بر اساس مصوبه مذكور تا پايان دوره قرارداد خريد تضميني به نيروگاه تعلق گيرد.


تبصره 4 :نرخ خدمات انتقال موضوع بند 2 مصوبه شماره 100/30/14273/95 مورخ 95/2/19 به اين قرارداد تعلق ميگيرد.


ماده 3 -مدت قرارداد


اين قرارداد به مدت 20 سال از تاريخ مبادله آن معتبر خواهد بود.
تبصره 1 :فروشنده موظف است حداكثر دوره احداث نيروگاه را مطابق بند 6 مصوبه شماره 100/20/33560/98 مورخ 98/07/20
وزير نيرو برابر 15 ماه براي نيروگاههاي خورشيدي و {24 ماه براي نيروگاههاي بادي مختص انشعاب} رعايت نمايد.


ماده 4 -تعهدات فروشنده


4-1 -فروشنده موظف به رعايت كليه مقررات مربوط به توليد، خريد و فروش برق در كشور ميباشد.
4-2 -فروشنده متعهد ميگردد، به طور همزمان برق موضوع اين قرارداد را به خريدار ديگري نفروشد.
4-3 -فروشنده متعهد ميگردد تا در صورت تغيير در مالكيت ساختگاه نيروگاه، مراتب را حداكثر به مدت 5 روز كاري مطابق “روش
اجرايي جابجايي و واگذاري نيروگاههاي مختص انشعاب” كتبا به خريدار اعلام نمايد، تا اقدام لازم مطابق مقررات انجام شود. در غير
اين صورت مسئوليت عواقب آن بر عهده فروشنده ميباشد.
4-4 -رعايت كليه استانداردهاي ملي و دستورالعمل هاي مجموعه وزارت نيرو درخصوص توليد، تزريق و اتصال به شبكه توزيع
از جمله تشخيص جزيرهاي شدن و قطع از شبكه، هارمونيكهاي مجاز، قطع اتصال كوتاه، تزريق جريان مستقيم به شبكه توزيع
الزامي بوده و بر عهده فروشنده ميباشد.
4-5 -فروشنده ملزم است توسط شركتهاي بيمه معتبر نيروگاه را در طول مدت احداث بيمه مسئوليت و حوادث نمايد. لكن
بيمه كردن نيروگاه در طول دوره بهره برداري به اختيار فروشنده است. به هر حال چنانچه حادثهاي در دورههاي مذكور رخ دهد
مسئوليت آن بعهده فروشنده ميباشد.
4-6 -مسئوليت كليه صدمات و خسارات جاني و مالي احتمالي ناشي از احداث و بهره برداري نيروگاه موضوع قرارداد برعهده
فروشنده مي باشد و خريدار هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه ندارد.
4-7 -فروشنده موظف است جهت بازديد از نيروگاه موضوع قرارداد اجازه لازم را به نماينده معرفي شده خريدار يا شركت توزيع بدهد.
4-8 -اخذ هر گونه مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح براي احداث و بهره برداري از موضوع اين قرارداد و همچنين هزينههاي
بهره برداري و تعمير و نگهداري بر عهده فروشنده است.
4-9 -در صورت نياز به انتخاب پيمانكار فروشنده موظف است شركت پيمانكار را از فهرست شركتهاي معرفي شده توسط
شركتهاي توزيع انتخاب نمايد و درصورت عدم استفاده از پيمانكاران ليست مذكور، قبول خريد برق توليدي منوط به تاييد
نصب و احداث نيروگاه توسط خريدار خواهد بود. همچنين فروشنده موظف به انتخاب تجهيزات مورد نياز نيروگاه از فهرست
تجهيزاتي كه در سامانه مهرسان معرفي شده است، مي باشد.
4-10 -هزينه تهيه و تعمير و نگهداري كليه ملزومات و وسائل اندازه گيري و تجهيزات و متعلقات مربوط به فروش برق و
هزينه هاي مربوط به عرضه برق بعهده فروشنده ميباشد.
4-11 -فروشنده موظف است نسبت به افتتاح و معرفي حساب بانكي جهت واريز مبالغ مربوط به فروش برق اقدام نمايد، تا در
تاريخهاي مشخص مبالغ حاصل از فروش برق براساس تعرفههاي تعيين شده به آن حساب واريز گردد.
4-12 -فروشنده موظف است همزمان با عقد قرارداد نسبت به تكميل جدول شماره يك پيوست اين قرارداد اقدام نمايد.
4-13-به استناد بند 2 مصوبه شماره 100/20/16883/99 مورخ 27/03/99 فروشنده با امضاي قرارداد، امتياز اوراق گواهي ظرفيت
نيروگاه را به خريدار واگذار نمود.
4-14 -فروشنده موظف است براي احداث نيروگاه فقط از تجهيزات نو و غيرمستعمل و همچنين تجهيزات غيرنمونه (يا غير
پروتوتايپ) استفاده نمايد. هرگاه مشخص شود كه فروشنده تعهد فوق را رعايت نكرده است، خريدار ميتواند از خريد برق با
شرايط قرارداد كه براي تجهيزات نو و غير پروتوتايپ ميباشد، خودداري نموده و برق نيروگاه را به پائين ترين قيمت طبق شرايط
و نرخ بازار برق خريداري خواهد كرد.
ماده5 -تعهدات خريدار
5-1 -خريدار موظف به نظارت برحسن انجام احداث نيروگاه مطابق با دستورالعمل شرح كلي خدمات و مشخصات فني نصب
سامانه هاي خورشيدي/ بادي موضوع پيوست شماره 4 و 5 قرارداد حق العمل كاري ميباشد.
5-2-خريدار موظف است بوسيله نماينده خود با قرائت كنتور و برآورد ميزان انرژي تزريق شده به شبكه و محاسبه مبلغ قابل
پرداخت مربوط به خريد تضميني برق، مبالغ مربوطه را به حساب فروشنده در ظرف مدت چهل و پنج روز اقدام نمايد.


ماده 6 -خاتمه قرارداد
فروشنده در هر زمان مي تواند با اعلام كتبي به خريدار به اين قرارداد خاتمه دهد. با تسويه حساب برق تزريق شده به شبكه رابطه
حقوقي دو طرف پايان مي پذيرد.


ماده 7 -فسخ قرارداد


در صورتي كه به تشخيص خريدار هر يك از مواد اين قرارداد رعايت نگردد، خريدار ميتواند با اعلام كتبي موضوع به فروشنده
مهلتي براي رفع اشكال و يا انجام تعهد منظور نموده و در صورت عدم اقدام فروشنده، خريدار محق خواهد بود، نسبت به فسخ
قرارداد اقدام نمايد و فروشنده حق هرگونه اعتراض را نسبت به اين موضوع از خود سلب و ساقط نمود.


ماده8 -خسارت ناشي از تاخير در پرداختها


چنانچه از زمان قرائت كنتور تا زمان پرداخت وجوه حاصل از فروش برق بيش از چهل و پنج روز كاري سپري گردد، حسب
مورد خريدار موظف است خسارت ناشي از تاخير تاديه در پرداختها معادل نرخ تورم ساليانه تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام
شده توسط بانك مركزي (در انتهاي هر سال) را محاسبه و پرداخت نمايد.


ماده9 -حل اختلاف


اختلاف ناشي از اجراي مفاد اين قرارداد و يا تفسير مواد آن حتي المقدور از طريق مذاكره بين خريدار و فروشنده حل و فصل
مي گردد، در غير اين صورت اختلاف از طريق مراجع صالحه قضائي حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 -حوادث قهريه
در صورت بروز حوادث قهريه تا زمان بر طرف شدن آن اجراي تعهدات طرفين به حالت تعليق در مي آيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *