ضوابط و قوانین ساتبا

مقررات تامین برق رمز ارزها

تعاريف

واژه هاي اختصاصي مورد استفاده در اين مصوبه به شرح زير تعريف مي گردند:

مركز استخراج رمزارزها :  

واحدي كه، با اخذ مجوزهاي لازم (موضوع ماده 2 مصوبه شماره 58144/ت 55637 ه ـ مورخ 99/5/13 هيئت وزيران) از انرژي الكتريكي براي استخراج (ماينينگ) فرآورده هاي پردازشي رمزنگاري شده استفاده مي نمايد. 

تقسيم بندي اوقات سال: 

كل اوقات سال ، بر اساس شرايط تامين برق، به سه دسته به شرح زير، تقسيم مي شوند:  

اوقات نوع يك (اوج بحراني):  

به دوره هاي زماني اطلاق  ميگردد كه به دليل عدم كفايت ظرفيت توليد در مقايسه با اوج بار درخواستي، احتمال بروز خاموشي وجود دارد. حداقل ميزان اين اوقات برابر با 300 ساعت است. تعيين و اعلام اين اوقات توسط شركت توانير انجام مي شود.

اوقات نوع دو (محدوديت دار):  

اوقاتي از سال به ميزان حداكثر 2700 ساعت كه توسط شركت توانير و براساس  محدوديتهاي تامين سوخت  نيروگاهها، عرضه برق و ساير قوانين و مقررات در كشور تعيين و اعلام مي گردد. اين اوقات خارج از اوقات نوع يك (اوج بحراني) در نظر گرفته مي شود.  

اوقات نوع سه (عادي):  

شامل كليه اوقات سال به جزء اوقات نوع يك (اوج بحراني) و دو (محدوديت دار) است.

مجوز تأسيس:  

سندي است كه بنا به درخواست متقاضي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و يا مرجع داراي صلاحيت براي صدور مجوز حسب تصميم وزارت صمت) صادر شده و دارنده ي سند، در دوره اعتبار آن، مي تواند اقدام به سرمايه گذاري در زمينه استخراج رمزارزها (ايجاد زيرساخت ها و مركز استخراج رمزارز، ورود دستگاه هاي استخراج و اخذ انشعاب برق) نمايد.  

پروانه بهره برداری :  

مجوزي است كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و يا مرجع داراي صلاحيت براي صدور مجوز حسب تصميم وزارت صمت) صادر  ميشود و بيانگر ظرفيت و فعاليت در حوزه استخراج رمزارزها در مكاني معين است.

شبكه:  

مجموع تاسيسات به هم پيوسته انتقال، فوق توزيع و توزيع نيروي برق را شامل  ميشود.

منظور از عبارت “شبكه سراسري” و “شبكه وزارت نيرو” (موضوع بند (4) تصويب نامه شماره 58144/ ت 55637 هـ مورخ 13/05/1398 هيئت وزيران و  تبصرههاي ذيل آن)، همين مفهوم است.  

استخر استخراج:  

جامعه اي از استخراج كنندگان رمزارزها كه عمدتا با هدف حداقل سازي هزينه هاي پردازش، منابع (قدرت پردازشي) خود را براي استخراج رمزارزها گرد هم مي آورند.  

شركت برق:  

شركت برق منطقه اي و يا توزيع نيروي برق حسب مورد. 

نيروگاههاي تجديدپذير:  

نيروگاههائي كه از منابع انرژي تجديدپذير زيست توده، بادي، خورشيدي، انرژي حاصل از بازيافت حرارت در فرايندهاي صنعتي، زمين گرمائي، آبي (تا ظرفيت ده (10) مگاوات) براي توليد برق استفاده مي كنند. 

 نيروگاههاي حرارتي:  

شامل نيروگاه هائي (اعم از نيروگاههاي بزرگ يا مولدهاي پراكنده) است كه با استفاده از منابع انرژي فسيلي، نسبت به توليد انرژي الكتريكي اقدام مي نمايند.  

ساير  عبارتها و واژه ها، مطابق مقررات جاري ابلاغي وزارت نيرو خواهد بود.  

2 – نحوه تامين برق مراكز استخراج رمزارزها

تامين برق مراكز استخراج رمزارزها مشروط به تدارك و ارائه مجوز معتبر  ميباشد. تامين برق اين دسته از متقاضيان، به يكي  از چهار روش »تامين برق از طريق نيروگاههاي تجديدپذير«، »تامين برق از طريق سرمايه گذاري در بهينه سازي«، »تامين برق با نصب و بهره برداري از مولدهاي حرارتي« و يا »اتصال به شبكه و خريد انرژي از شركت برق«، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرايط اختصاصي تامين برق اين گروه از متقاضيان به شرح زير خواهد بود:

2 -1) تامين برق از طريق  نيروگاههاي تجديدپذير

مراكز استخراج رمزارز، با هر ميزان قدرت، مي توانند برق مورد نياز  خود را از محل توليد مولدهاي تجديدپذير تامين نمايند. در اين حالت، تخصيص تمام انرژي توليدي نيروگاه تجديد پذير براي استخراج رمز ارز بلامانع است. در عين حال، چنانچه انرژي مورد نياز متقاضي بيش از توليد مولد تجديدپذير متعلق به (يا طرف قرارداد) متقاضي باشد، انرژي مازاد مورد نياز توسط شركت برق تامين مي شود. انرژي دريافت شده از شبكه توسط متقاضي، مي بايست در ساير اوقات با شبكه تهاتر گردد.  

تبصره1: در صورت درخواست متقاضي، شركتهاي  برق مجازند بدون دريافت هزينه هاي  عمومي برقراري  انشعاب، به مراكز استخراج  رمزارزها  كه  برق مورد نياز  خود را  از طريق  نيروگاه هاي  تجديدپذير تامين  مي كنند، انشعاب برق پشتيبان واگذار نمايند. 

تبصره 2: در مواردي  كه تامين  برق از طريق انعقاد قرارداد  بانيروگاه تجديدپذير  صورت مي گيرد ، مدت  قرارداد مضرب صحيحي از سال ( ميزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.  

تبصره 3: پس از كسر مصرف اختصاص يافته به استخراج رمز ارز و تهاتر ميزان انرژي دريافتي از شبكه، چنانچه خالص برق تزريق شده به شبكه مثبت باشد، مطابق مقررات حاكم بر خريد تضميني برق تجديد پذير، توسط ساتبا خريداري و در صورت منفي بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ هاي فروش برق به مراكز استخراج رمزارزها، توسط شركت صادر و بهاي آن دريافت مي گردد.  

تبصره 4: چنانچه محل نيروگاه تجديدپذير مجزا از محل مصرف برق براي استخراج رمز ارز باشد، هزينه ترانزيت از نيروگاه تجديدپذير به محل مصرف، مطابق مقررات جاري وزارت نيرو از متقاضي دريافت خواهد شد. 

2 -2) تامين برق از طريق سرمايه گذاري در بهينه سازي 

به منظور بهبود بهره وري انرژي الكتريكي و تشويق  سرمايه گذاري با هدف بهينه سازي، متقاضي مي تواند در اين حوزه سرمايه گذاري نمايد.

معادل صرفه جوئي انرژي ناشي از اجراي اين طرح ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغي شماره 350/41284/99 مورخ 99/10/29 وزارت نيرو (تصوير پيوست)، براي تامين برق مراكز استخراج رمز ارز در اختيار سرمايه گذار قرار خواهد گرفت.   

2 -3) تامين برق با نصب و بهره برداری از مولدهاي حرارتي

در اين حالت: 

2 -3 -1 – متقاضي صرفا” مجاز است انرژي الكتريكي مورد نياز را با انجام سرمايه گذاري و ايجاد ظرفيت جديد توليد برق از مولدهاي حرارتي، تامين نمايد.  

2 -3 -2 – اتصال به شبكه و واگذاري انشعاب برق پشتيبان به مراكز استخراج رمزارزها كه برق مورد نياز خود را از طريق  نيروگاههای حرارتي جديدالاحداث تامين  ميكنند، ممنوع است. 

2 -3 -3 – بهای سوخت براي توليد برق مولدهاي حرارتي تامين كننده برق براي استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هيئت وزيران تعيين مي گردد.

2 -4) اتصال به شبكه و خريد انرژي برق از شركتهاي برق  

در اين حالت، واگذاري انشعاب متكي به مقررات ابلاغي وزارت نيرو و مشروط به رعايت موارد زير، خواهد بود:  

2 -4 -1 – انشعاب با قدرت 30 تا 250 كيلووات از طريق نصب پست فشار متوسط به هزينه متقاضي واگذار  ميشود.

2 -4 -2 – انشعاب با قدرت يك مگاوات و بيشتر از طريق فيدر اختصاصي واگذار مي شود.

2 -4 -3 – تغيير كاربري  انشعابهاي موجود به منظور فعاليت براي استخراج رمزارزها، مشروط به “اصلاح مجوز موجود” و يا “ابطال آن و اعطاي مجوز جديد” امكان پذير است.

2 -4 -4 – تفكيك تمام يا بخشي از انشعاب موجود جهت تخصيص بخشي از قدرت براي استخراج رمزارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا، جداسازي كامل مكان مختص استخراج رمز ارز و تفكيك كامل شبكه برق داخلي (تا سقف ظرفيت مجاز براي بهره برداري استخراج رمز ارز) ميسر است.  

2 -4 -5 – در كليه حالات شركت برق موظف است نسبت به نصب وسايل  اندازه گيری هوشمند، به هزينه متقاضی ، اقدام كند.

2 -4 -6 – از متقاضيان انشعاب مراكز استخراج رمز ارز وجهي تحت عنوان  هزينههاي عمومي برقراري انشعاب دريافت نخواهد شد. بر همين اساس، در صورت جمع آوري انشعاب نيز وجهي به آنها مسترد نخواهد شد.  

تبصره: در هر يك از حالت هاي چهار گانه ي تامين برق اين گروه از متقاضيان، چنانچه در ساعات اوج  بحراني اعمال محدوديت در تامين برق الزامي شود، مطابق اولويت هاي اعلام شده از سوي وزارت نيرو اقدام خواهد شد.  

3 – تعرفه برق مراكز استخراج  رمزارزها

3 -1 بهاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي مراكز استخراج رمزارزها برابر با 16574 ريال تعيين مي گردد.

تبصره1: به منظور مديريت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبكه براي استخراج رمزارزها در اوقات نوع يک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدوديت دار) بهاي هر  كيلووات ساعت انرژی برق با ضريب دو (2) و در اوقات نوع سه (عادي) با ضريب نيم (0/5) محاسبه و دريافت مي شود.

تبصره2: نرخ فوق براساس متوسط بهاي صادراتي برق و نرخ تسعير سامانه نيما، هر سه ماه يك بار توسط شركت توانير اصلاح و به روزرساني شده و گزارش آن براي وزارت نيرو ارسال مي شود.

3 -2 – بهاي برق دريافتي از سطوح ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با 20 درصد تخفيف و از سطوح ولتاژ 132، 66 و 63 كيلوولت با 12 درصد تخفيف محاسبه و دريافت مي گردد.

3 -3 – علاوه بر بهای انرژی ، ساير  هزينه ها (از قبيل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دريافت خواهد شد.

تبصره: قرارداد واگذاري انشعاب برق بر اساس قدرت نهايي مندرج در جواز تأسيس، كه در پروانه بهره برداري تحت عنوان قدرت مورد استفاده براي استخراج رمزارز درج خواهد شد، منعقد  ميگردد. با  اينحال، مبناي محاسبه بهاي برق تا تاريخ ارائه پروانه بهره برداري، قدرت مندرج در جواز تأسيس براي دوره ساخت مي باشد. پس از آغاز بهره برداري و ارائه پروانه بهره برداري، بهاي برق بر اساس قدرت نهايي مندرج در پروانه بهره برداري محاسبه و دريافت مي شود. در صورت نياز به  راه اندازي آزمايشي و تجاوز از قدرت برق دوره احداث براي مدت محدود، با اعلام وزارت صمت در طول دوره مذكور مبناي محاسبه تجاوز از قدرت، قدرت نهايي انشعاب (قدرت مورد استفاده براي استخراج رمزارز) خواهد بود.

3 -4 – برق مصرفي مراكز استخراج رمزارزها كه بر اساس تائيد مراجع ذيصلاح به استخرهاي استخراج داخل كشور متصل مي شوند علاوه بر  تخفيفهاي ولتاژ اتصال، مشمول 15 درصد تخفيف مي باشند. فهرست مراجع ذي صلاح متعاقبا توسط وزارت نيرو اعلام خواهد شد.

3 -5 – به منظور تضمين پرداخت بهاي برق مصرفي مشتركين داراي قرارداد تامين برق يا قرارداد پشتيبان، شركت برق بايد، متناسب با قدرت انشعاب يا بر اساس برآورد مابه التفاوت ميزان مصرف و توليد مشترك، تضمين معتبر از مشترك دريافت نمايد.

4 ساير شرايط  

4 -1 -شركت هاي برق بايد به طرق ممكن افراد متخلفي را كه با استفاده غيرمجاز از شبكه برق و يا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارا بودن مجوز معتبر اقدام به استخراج رمز ارز  مينمايند، شناسايي و ضمن قطع جريان برق اين گونه  استفادهكنندگان، نسبت به اخذ هزينه برق مصرفي، خسارات وارده و معرفي متخلفين به مراجع قضايي با توجه به ماده »1« قانون استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اقدام نمايند.

4 -2 – شركت توانير موظف است، نحوه اعمال محدوديت (بازه هاي زماني) مربوط به مجموع ساعات اوج مصرف را اطلا عرساني نمايد.

تبصره: با عنايت به نصب وسايل اندازه گيري هوشمند، شركت برق موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اعمال محدوديت مربوط به ساعات اوج مصرف (قطع جريان برق مشتركين مراكز استخراج رمز ارز) به طور خودكار صورت پذيرد.  

4 -3 – شناسايي متخلفين مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز مشمول دريافت پاداش خواهد بود. نحوه تعيين مقدار پاداش و ساير موارد مربوطه در دستورالعمل اين بند، كه بنا به پيشنهاد شركت توانير توسط معاون امور برق و انرژي ابلاغ مي گردد، مشخص مي شود.

اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره 100/20/36376/98 مورخ 98/08/18 مي گردد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *