ضوابط و قوانین ساتبا

مقررات تامین برق رمز ارزها

تعاريف واژه هاي اختصاصي مورد استفاده در اين مصوبه به شرح زير تعريف مي گردند: مركز استخراج رمزارزها :   واحدي كه، با اخذ مجوزهاي لازم (موضوع ماده 2 مصوبه…