ضوابط و قوانین ساتبا

دستورالعمل نصب سیستم

1) شرح کلی خدمات انجام کار   طراحی، تهیه و تامین تجهیزات، ساخت ،نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه برای مشترکین متقاضی، حداکثر میزان توان…